Αθλητικές Κακώσεις Μυοσκελετική Υγεία

6 μικρά μυστικά για τις διατάσεις

Μυστικά για τις διατάσεις

Οι διατατικές ασκήσεις, το γνωστό σε όλους μας stretching, είναι επιβεβλημένο τόσο πριν όσο και μετά την άσκηση.
Για να κάνουμε διατάσεις με ασφάλεια, εμπιστευόμαστε τις συμβουλές της ειδικής επιτροπής εμπειρογνώμων του American College of Sports Medicine και ξεκινάμε:

Causes of neck pain and treatment

Around 50 per cent of people with neck pain will experience a recurrence of their problem. It’s important to understand what may have caused your neck pain, if you want to try to prevent it from returning. 

If this is the first time you have suffered with neck pain, it is most likely that you will recover over the next few weeks. Most neck pain problems get a lot better within three months. 

If simple painkillers and staying active are not helpful, then other treatments may be recommended. If you have an ongoing neck problem, say more than three months, then research suggests that the most effective treatment is exercise. In most cases, it is not possible to identify the exact cause of neck pain. It’s important to know that any kind of serious structural damage is rare, and the most likely cause is a strain of one of the small joints located on the side of the neck. These joints are called ‘facet joints’. Less commonly involved are the intervertebral disc and even less so, the nerves.

Neck pain is less common as we grow older, but ‘wear and tear’, ‘arthritis’ and ‘disc degeneration’ are more common and can be found in people who do not experience neck pain.

Read more here: https://www.csp.org.uk/conditions/neck-pain/causes-neck-pain and here https://www.csp.org.uk/conditions/neck-pain/treatment-neck-pain

 

line sep

Combating Muscle Atrophy With Physical Therapy

When a particular muscle or group of muscles is not used for a period of time, patients suffer from dis-use atrophy. There are studies that indicate there can be biochemistry changes in the muscle cell(s) indicative of an atrophy response within 72 hours of dis-use.  These changes are miniscule but it is easy to extrapolate what occurs in the muscle cells of someone that is not able to move and use or unwilling to move and use a particular body part for several weeks/months. The effects of disuse atrophy can be devastating to someone’s functional capabilities.

Many people are too sedentary and their muscles are atrophied, under developed and weak.  People who are in a non-weight bearing environment (astronauts) or confined to very small places (POWs) are notorious for exiting their situation looking emaciated and extremely thin.  The term “skin and bones” is commonly used because their muscle structure has “wasted” away to a bare minimum.  Many of these people are unable to walk because their muscles in their legs are so atrophied and weak that they cannot support their body weight.

By simply following a regimen using the proper amount of resistance training can reverse the effects of dis-use atrophy. Muscles will respond favorably to resistance training and the synthesis of contractile proteins will surpass the degradation process providing the patient performs the exercise routine consistently.  The muscles must be exercised in a way that requires them to act against an excessive resistance force.  This has been shown to produce hypertrophy of the muscle cells which is the exact opposite of atrophy.

Read more here: https://ace-pt.org/ace-physical-therapy-and-sports-medicine-institute-combating-muscle-atrophy-with-physical-therapy

 

line sep

Common Bowel Disorders

Bowel problems can occur at any age and the type of problem you have may influence the treatment you are offered. This leaflet outlines some conservative (non-surgical) treatments you may be offered and some changes you may be able to make yourself to help your symptoms.

It is normal to open your bowels from between three times a day, to three times a week. Everyone’s bowel function is individual and varies with many factors, such as diet, fluid, lifestyle and age.

The pelvic fl oor muscles act like a hammock to support the pelvic organs. Pelvic floor muscle exercises will also strengthen the anal sphincter muscles. These exercises will improve pelvic organ support, continence and sexual function. Pelvic fl oor muscle exercises (sometimes called Kegels) should include long squeezes as well as short, quick squeezes. You should work the muscles until they tire and do the exercises regularly to help the muscles become stronger and more effective.

Draw up and tighten your pelvic fl oor muscles before any activity which increases the intra-abdominal pressure, such as coughing or lifting to help the pelvic floor resist the downward movement of pelvic organs. It is important that you do your pelvic fl oor muscles exercises correctly. If you are having diffi culty ask to be referred to a specialist physiotherapist for proper assessment, and further advice (see inside back cover).

Read more here: https://pogp.csp.org.uk/system/files/publication_files/POGP-

line sep

 

Common posture mistakes and fixes

Physiotherapist Nick Sinfield describes 8 common posture mistakes and how to correct them with strength and stretching exercises.

If you have back pain, improving your posture is unlikely to address the root cause of your pain, but it may help alleviate muscle tension.

"Correcting your posture may feel awkward at first because your body has become so used to sitting and standing in a particular way," says Sinfield.

"But with a bit of practise, good posture will become second nature and be 1 step to helping your back in the long term."

Read more here: https://bit.ly/2VTRDt4 

 

line sep

Finding Relief for Sciatica

It might not seem obvious that a stronger core could improve your spinal health. But your core is not just your abdominal muscles, even though they are key contributors to the stability of your spine. Muscles in the back, sides, pelvis, and buttocks also are part of your core.

Strengthening all of these muscles helps to support your spine.

Many types of exercise, including yoga and Pilates, can strengthen the core muscles. For example, planks and bridges are movements that target the core.

Avoid sitting for long periods

Prolonged periods of sitting put pressure on the discs and ligaments in the low back. If you have a job that requires a lot of sitting, take frequent breaks, or try a standing desk. Less sitting is better.

Manage your weight

Being overweight or obese can increase your risk for sciatica. And people who have sciatica and are overweight tend to heal more slowly. Why? The increased weight puts pressure on your spine and can lead to herniated discs. Even minor weight loss will reduce inflammation and pressure on the spine.

Practice good posture

Mom was right: slouching isn't good for you. But you don't have to walk around the room with a book on your head to practice good posture. Follow the tips:
● Pay attention to your body's position when you're standing or sitting.
● To prevent slouching, pull your shoulders down and back. Imagine your shoulder blades touching.
● If you work at a computer, take frequent breaks. Position your monitor so you can see it without bending your head down or tilting it back.


Source: Harvard medical school

 

line sep

O Ρόλος του φυσικοθεραπευτή στην ακράτεια κοπράνων ή αερίων

Η ακούσια διαρροή εντερικού περιεχομένου από τον πρωκτό, γνωστή ως πρωκτική ακράτεια (απώλεια στερεών, υγρών, αερίων) ή ακράτεια κοπράνων (απώλεια στερεών, υγρών) συγκαταλέγονται ανάμεσα στις «κοινές» δυσλειτουργίες του εντέρου, μαζί με την δυσκοιλιότητα.

Οι αιτίες που προκαλούν τις δυσλειτουργίες αυτές που χαρακτηρίζονται από ακράτεια του εντέρου συμπεριλαμβάνουν:

Physical Therapy Guide to Groin Strain

Η σταθεροποίηση του κορμού μετά την εγκυμοσύνη

What is a Groin Strain?

A groin strain is an overstretch or tearing injury to the muscles of the inner thigh or front of the hip. Groin strains make walking, lifting the knee, or moving the leg away from or toward the body difficult and painful. Groin strains can occur from overuse of the muscles, or from a sudden contraction of the muscles.

Injury occurs when the muscles are either too forcefully contracted or too forcefully overstretched. Groin strains are graded according to the amount of muscle damage that occurs:

  • Grade 1: Mild or partial stretch, or a tear of a few muscle fibers. The muscle is tender and painful, but maintains its normal strength. Use of the leg is not impaired, and walking is normal.
  • Grade 2: Moderate stretch, or tearing of a greater percentage of the muscle fibers. There is more tenderness and pain, noticeable loss of strength, and sometimes bruising. Use of the leg is noticeably impaired, and limping when walking is common.
  • Grade 3: Severe tear of the muscle fibers, sometimes a complete muscle tear. A “popping” sound may be heard or felt when the injury occurs. Bruising is apparent, and sometimes a “dent” in the muscle may be seen under the skin at the site of the tear. Use of the leg is severely difficult, and putting weight on the leg is very painful.

Read more here: https://bit.ly/2K7gsiA 

 

line sep

Physical Therapy Guide to Meniscal Tear

What is a Meniscal Tear?
The meniscus is a cartilage disc that cushions your knee. Each of your knees has 2 menisci (plural of meniscus); one on the inner (medial) part of the knee, and the other on the outer (lateral) part of the knee. Together, they act to absorb shock and stabilize the knee joint.

Meniscal tears can be classified in 2 ways: acute or degenerative. An acute meniscal tear typically is caused by twisting or turning quickly on a bent knee, often with the foot planted on the ground. This mechanism of injury often produces related injuries, such as an ACL tear. Degenerative meniscal tears occur over time, due to repetitive stress being put on the knee, such as in a job or sport that requires a lot of squatting.

How Can a Physical Therapist Help?
Meniscal tears can often be managed without surgery. A short course of treatment provided by a physical therapist can help determine whether your knee will recover without surgery. Your physical therapist can help control pain and swelling in the knee area and work with you to restore full strength and mobility to your knee.

Read more here: https://www.choosept.com/symptomsconditionsdetail/physical-therapy-guide-to-meniscal-tear

 

line sep

Temporomandibular Joint Disorder

Temporomandibular joint disorder (TMD) is a common condition that limits the natural function of the jaw, such as opening the mouth and chewing, and can cause pain. The temporomandibular joint (TMJ) is a hinge joint that connects your jaw to your skull in front of your ear. The TMJ guides jaw movement and allows you to open and close your mouth and move it from side to side to talk, yawn, or chew.

TMD can cause the jaw to lock or get stuck in a certain position. You may experience headaches, feel pain when chewing certain foods, or have difficulty fully opening your mouth.

Your physical therapist will evaluate your posture and observe how your cervical spine—the upper portion of your spine, situated in your neck—moves. Your physical therapist will examine your TMJ to find out how well it functions and whether there are any abnormalities in your jaw motion.

If, after the examination, your physical therapist suspects that your pain is a result of the position ("alignment") of your teeth, the therapist will refer you to your dentist for further examination.

Your physical therapist can help you restore the natural movement of your jaw and decrease your pain. Based on your condition, your therapist will select treatments that will work best for you. Your treatments may include:

Read more here: https://www.choosept.com/symptomsconditionsdetail/physical-therapy-guide-to-temporomandibular-joint-disorder

 

line sep

Workplace wellness

 Sitting at a desk while using the keyboard for hours on a day to day basis can result in poor circulation to joints and muscles. It can also create an imbalance in strength and flexibility of certain muscles, and muscle strain. These issues can be easily remedied by taking frequent short breaks, or "micro breaks," throughout your day.

Many physical therapists are experts at modifying work stations to increase efficiency and prevent or relieve pain. Additionally, if you are experiencing pain that isn't relieved by modifications to your work station, you should see a physical therapist who can help develop a treatment plan to relieve your pain and improve your mobility.

Read more here: https://bit.ly/3gzUP6P and here: https://bit.ly/2W24rxz 

line sep

Ακράτεια και Αθλητισμός. Μία προβληματική κατάσταση με «φυσικοθεραπευτική» λύση

Φυσικοθεραπεία κατά τη λοχεία

Οι αθλητές και οι συστηματικά αθλούμενοι που ακολουθούν έντονη άσκηση, με υψηλές ταχύτητες και δραστηριότητες με πολλά βάρη, όπως αθλητές της ενόργανης γυμναστικής, μπασκετμπολίστες, ποδοσφαιριστές, δρομείς, κ. ά., έχουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν προβλήματα στο πυελικό έδαφος, εξαιτίας της συνεχούς και εκτεταμένης πίεσης που ασκείται προς τα κάτω, προς τους μύες του πυελικού εδάφους.

Ανακούφιση από τον πόνο της ισχιαλγίας

Μπορεί να μην είναι προφανές σε όλους, ωστόσο όσο πιο δυνατό είναι το «κέντρο» μας, τόσο πιο βελτιωμένη είναι και η υγεία της σπονδυλικής μας στήλης. Ωστόσο, όταν αναφερόμαστε στο κέντρο δεν εννοούμε μόνο τον ορθό κοιλιακό μυ, παρόλο που αποτελεί έναν σημαντικό μυ που ενώνει το στέρνο μας με τη λεκάνη.

Αποκατάσταση Κροταφογναθικής

Αποκατάσταση Κροταφογναθικής: Μία επώδυνη κατάσταση με φυσικοθεραπευτική λύση

Η δυσλειτουργία της Κροταφογναθικής άρθρωσης είναι μία διαταραχή αρκετά κοινή στον πληθυσμό, που περιορίζει τη φυσιολογική κίνηση της γνάθου, όπως τη μάσηση και το άνοιγμα του στόματος. Έχει υπολογιστεί ότι επηρεάζει περίπου 10 εκατομμύρια Αμερικανούς, ενώ επηρεάζει περισσότερο τις γυναίκες από τους άνδρες, από τη δεύτερη έως την τέταρτη δεκαετίας της ζωής.

Διαχείριση του Χρόνιου Πόνου

Η σταθεροποίηση του κορμού μετά την εγκυμοσύνη

Διαχείριση του Χρόνιου Πόνου στο Φυσικοθεραπευτήριο και στο σπίτι

Ο πόνος είναι ένα σύμπτωμα που προστατεύει τον οργανισμό διότι ωθεί τον άνθρωπο να βρει την αιτία που τον προκαλεί και να την αντιμετωπίσει. Ωστόσο ο χρόνιος πόνος, αποτελεί μία χρόνια βλαπτική πάθηση που με τη σειρά της προκαλεί άλλες παθήσεις, επηρεάζει αρνητικά τον εγκέφαλο και τον ψυχισμό του ανθρώπου που τον βιώνει, την ποιότητα της ζωής του και ίσως και το προσδόκιμο επιβίωσης, ανάλογα με την αιτία που τον προκαλεί.

Η αντιμετώπιση της μυϊκής ατροφίας με βοηθό τη φυσικοθεραπεία

Οι άνθρωποι που έχουν ατροφικούς μύες εξαιτίας της ελλιπούς ή ανύπαρκτης δραστηριότητας υποφέρουν από έλλειψη δύναμης και αντοχής. Η μυϊκή ατροφία μπορεί να προκληθεί από τραυματισμούς και ασθένειες, όπως ένα κάταγμα οστού ή καθήλωση στο κρεβάτι ή κίνηση σε πολύ περιορισμένο χώρο. Όταν οι μύες μας δε σηκώνουν βάρος για ένα χρονικό διάστημα, τότε ατροφούν με πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις. Αρκετοί άνθρωποι που πάσχουν από ατροφία μυών, είτε από ελλιπή κίνηση-χρήση των μυών, είτε από παθολογικούς παράγοντες, βρίσκονται συχνά σε ένα φυσικοθεραπευτήριο για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα τους με τρόπο με θεραπευτική άσκηση.

Η μάλαξη (μασάζ) αμέσως μετά τον δρόμο του Μαραθωνίου. Πότε, πόσο και γιατί.

Το καθημερινό περπάτημα συμβάλλει στη μακροζωία

Ο αθλητής του μαραθωνίου δρόμου μπορεί να νιώσει μία πρόσκαιρη ανακούφιση αμέσως μετά τη μάλαξη, ωστόσο σε αρκετές μελέτες έχει υποστηριχθεί ότι η μάλαξη αμέσως μετά το αγώνισμα δεν αυξάνει την αιμάτωση, δε βοηθά την απομάκρυνση του γαλακτικού οξέος και δε μειώνει τη μυϊκή κούραση.

Η μυοσκελετική διαταραχή και ο πόνος από τη χρήση κινητών τηλεφώνων και tablets

Η εκτενής χρήση των λεγόμενων «έξυπνων» τηλεφώνων (smartphone), που σύμφωνα με έρευνες ξεπερνά τις 20 ώρες εβδομαδιαίως, κατά μέσον όρο, έχει οδηγήσει σε επώδυνα μυοσκελετικά συμπτώματα, όπως δυσφορία και πόνο στον αυχένα αλλά και σε άλλες περιοχές του σώματος, όπως οι ώμοι, οι αγκώνες, οι πήχεις, οι καρποί, οι παλάμες, οι αντίχειρες και τα δάκτυλα.

Μυοσκελετικοί Πόνοι Κατά Τη Διάρκεια Της Εγκυμοσύνης

Οι μυοσκελετικοί πόνοι ως απόρροια των μυοσκελετικών αλλαγών που εισβάλλουν ραγδαία στην καθημερινότητα της εγκυμονούσας μπορεί να εμποδίσουν την απόλαυση της εγκυμοσύνης και να περιπλέξουν μία εντελώς φυσιολογική κατάσταση, με σωματικές και ψυχικές επιβαρύνσεις.

Ο ρόλος της φυσικοθεραπείας στη συνταγογράφηση της άσκησης στην ελλειματική γυναίκα-αθλήτρια

Η συμμετοχή του γυναικείου φύλου στον αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό είναι πλέον αποδεκτή και δεδομένη. Τόσο η υψηλού επιπέδου συμμετοχή όσο και η συμμετοχή στον ψυχαγωγικό και μαζικό αθλητισμό αποτελούν μέρος της ζωής όχι μόνο ενός έφηβου κοριτσιού αλλά και μιας γυναίκας σε όλο το φάσμα της ζωής και λειτουργικής της δράσης.

Άψογη εξυπηρέτηση, με κατανόηση και ευγένεια προς τον ασθενή! --- ---
Άψογη αντιμετώπιση · Άψογο περιβάλλον. --- ---
Η ενδυνάμωση του πυελικού εδάφους και του κορμού μου, ύστερα από έναν εργώδη τοκετό, έδωσαν την πρότερη ευεξία μου. --- ---
Ευχαριστώ πολύ για όλη την βοήθεια που έλαβα. Συνιστώ ανεπιφύλακτα το φυσιοθεραπευτήριο ΠΡΑΞΙΣ! --- ---
Πολύ θετικά, με βοήθησε πολύ! --- ---
Έχετε την απεριόριστη εκτίμησή μου, για το πολύ σημαντικό και ολοκληρωμένο έργο σας. --- ---
Είστε όλες υπέροχες! --- ---
Οι πολλές ώρες καθιστικής δουλειάς μου δημιούργησαν πρόβλημα. Το ΠΡΑΞΙΣ μου το έλυσε και το ευγνωμονώ! --- ---
Μετά την γέννα το σώμα μου ήθελε βοήθεια, ευτυχώς το ΠΡΑΞΙΣ είχε το πρόγραμμα ασκήσεων που χρειαζόμουν ;-) --- ---
Η ανακούφιση ήρθε από την ομάδα του ΠΡΑΞΙΣ. Σας ευχαριστώ για όσα κάνατε, για τις γνώσεις αλλά και τον φιλικό σας τρόπο. --- ---
Φιλικό και ευχάριστο κλίμα. Εκδήλωση ενδιαφέροντος. Στόχευση. Δημιουργία εμπιστοσύνης. --- ---